21.06.2024 - TREND BATMAN & Batman'nın yeni yüzü

SGK 2022 ve 2023 KPSS İle 25 Memur Alımı 2023 (Müfettiş Yardımcısı): Son gün 8 Aralık 2023

SGK 2022 ve 2023 KPSS İle 25 Memur Alımı 2023 (Müfettiş Yardımcısı): Son gün 8 Aralık 2023

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine kazandırılmak üzere 25 memur alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları Trend Batman sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

SGK 25 Memur Alımı Kontenjan Bilgisi:

SGK Merkez teşkilatında görevlendirilecek ve Teftiş kurulu başkanlığına 25 Müfettiş Yardımcısı alınacak.

 

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
– Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı, 25 kişi.
– Geçerli KPSS Sınavları: 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavları.
Yazılı Sınav Tarihi: 10.02.2024 (Cumartesi) ve 11.02.2024 (Pazar)
– Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 27.11.2023 – 08.12.2023 tarihleri arası.
– Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA
– Yazılı Sınav Başvuru ve Onay İşlemleri:
– Başvurular; e-Devlet kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 27.11.2023-
08.12.2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
– Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.
– Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir.
– Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS başarı puan sıralamasına göre yapılır.
– Yazılı Giriş Sınavına Katılım: Başvurusu kabul edilen ve yazılı giriş sınavına katılım hakkı kazananların listesi Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı
platformunda yayımlanacaktır. Ayrıca adayın adresine tebligat gönderilmeyecektir.
– Sınava girme hakkı kazananlar; T.C. Kimlik Belgesi ve sistem üzerinden alacağı Sınav Giriş Belgesi ile sınava katılabilecektir. Sınava ancak bu belgelerin gösterilmesi suretiyle
girilebilir.
– Yazılı Giriş Sınavı Sonuçları: Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Başkanlık binası ve uygun görülecek diğer yerlerde
asılmak suretiyle ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan olunur. Ayrıca, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntülenebilecektir.
– Sözlü sınava katılacak adaylardan istenilecek belgeler, yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği listede duyurulacaktır.

2- SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için;
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak
– Sınavın yapıldığı 2024 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak,
– En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal
hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak,
– ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında;
KPSSP48 puan türünden seksen (80) ve üzerinde puan almak,
– Yazılı sınava müracaat eden (atama yapılacak kadro sayısının en fazla 5 katına kadar olan) adaylar içerisinde en yüksek puanlı 125 kişi içerisinde bulunmak (2022 ve 2023 KPSS’de
bahsedilen puan türü birlikte değerlendirilecek olup son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır), şartları aranır.
– Adayların; müfettişlik karakter, çalışma anlayışı ve etik kurallarına haiz bulunması, sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında
seyahat etmeye elverişli olması gerekir.

3- YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI VE DİĞER BİLGİLER

– Yazılı sınav; klasik usulde olmak şartı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığı Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde sayılan ve aşağıda belirtilen konu başlıklarından
hazırlanır.
a) Kompozisyon (Yazılı sınavın Kurumca yapılması halinde uygulanır ve genel, güncel
ve sosyo-ekonomik konularda yapılır.)
b) Kamu Maliyesi
1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi)
2) Maliye Politikası
3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
c) Ekonomi
1) Ekonomi Teorisi (Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi)
2) Ekonomi Politikası
3) Para Teorisi ve Politikası
4) Uluslararası Ekonomi
5) Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar
ç) Hukuk
1) Anayasa Hukuku
2) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
3) Borçlar Hukuku
4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku)
5) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku
6) Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
d) Muhasebe
1) Genel Muhasebe
2) Mali Tablolar Analizi
e) Yabancı Dil
1) İngilizce
2) Fransızca
3) Almanca, dillerinden birisi.
İlgili Yönetmelik gereği diğer bölüm adaylarından farklı olarak; Tıp, diş hekimliği, mühendislik (elektronik, elektrik-elektronik, işletme, endüstri, yazılım ve bilgisayar), eczacılık, matematik ve istatistik fakülteleri/bölümleri mezunlarından yazılı sınava girecek adaylar için hazırlanacak sorular bu bölümlerin kendi mesleki alanlarına ilişkin konular ile Kamu Maliyesi, Ekonomi, Hukuk ve Muhasebe konu başlıklarının genel esas ve genel bilgilerinden
hazırlanacaktır (Kompozisyon ve yabancı dil alanlarında ise diğer bölüm adayları ile birlikte aynı sorular geçerli olacaktır).
– Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.
– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.
– Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında; zekâ, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tutum ve davranış gibi
kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.
– Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.
– Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.
– Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılabilir. Bu itirazlar,
sınav kurulu tarafından en geç 3 iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
– Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı sonuçları, sınavı asil ve yedek olarak kazananların başarı sırasını gösterir liste şeklinde Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile grup
başkanlıkları binalarına asılmak ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanmak suretiyle açıklanacaktır. Ayrıca, Kariyer Kapısı Platformunda görüntülenebilecektir.
– Adayların sınav günü sınava giriş belgesi ile birlikte geçerli bir kimlik belgesini (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, T.C.
Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi veya süresi geçerli Pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar hiçbir
şekilde sınava alınmayacaktır.
– Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu
bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Sınav esnasında, bahsi geçen eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz
sayılacaktır.
– Adaylar sınavda kullanılmak üzere yanlarında, siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.
– Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak
atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talebinde bulunamazlar.
Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur.

 

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ