21.06.2024 - TREND BATMAN & Batman'nın yeni yüzü

Batman Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alacak

Batman Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alacak

Batman Üniversitesi bünyesine kazandırılmak üzere öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları Trend Batman sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

 

Batman Üniversitesi Rektörlüğünde yapılan açıklama:

Üniversitemiz  birimlerine  09  Kasım  2018  tarihli  ve  30590  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi  Sınav İle Giriş  Sınavlarına  İlişkin Usul  ve Esaslar  Hakkında Yönetmelik” hükümleri  uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş  yaşını doldurmamış olmak gerekir.
4- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
5- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci  fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı  dil dersini  vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az  bir  dilde  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  (Değişik  ibare:RG-18/5/2021-31485)  85  puan  veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Sınav Takvimi

İLAN YAYIM TARİHİ

14.09.2023

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

14.09.2023

SON BAŞVURU TARİHİ

28.09.2023

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ İLAN TARİHİ

03.10.2023

GİRİŞ SINAVI

09.10.2023

NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇ İLAN TARİHİ

12.10.2023

SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET SİTESİ

https://www.batman.edu.tr/

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda istenilen belgeler;
Öğretim  Görevlisi  ve  Araştırma  Görevlisi  kadroları  için  aranan  genel  şartlar  ve  özel  şartlar  ile  ilanda  belirtilen  diğer  koşullara  sahip  adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde kuruma ibraz etmeleri gerekir.
1-Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı-programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu (Akademik Kadro Başvuru Formu) Formun Örneği (https://personel.batman.edu.tr) adresi belgeler kısmında yer almaktadır.
2-Özgeçmiş,
3-ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,
4- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
5- Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya Öğrenci Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.  e- Devlet  harici  diploma/mezuniyet  belgelerinin  mutlaka  aslı  veya  ıslak  imzalı/mühürlü  onaylı  olmalıdır.  Yurtdışından  alınan  diplomaların  ise  denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6-Lisans  Transkripti  (Mutlaka  aslı  veya  ıslak  imzalı/mühürlü  onaylı  belge  olmalıdır.  Karekodlu  transkriptler  kabul  edilecektir.  Adayların transkriptlerinde hem  dörtlük/beşlik  hem  yüzlük  not  sistemi  olması  halinde  mezun  oldukları  üniversitenin  resmi  not  sistemini  gösteren belge  başvuruya eklenecektir.)
7-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, 8-Nüfus cüzdan fotokopisi.

 

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1-Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanda belirtilen başvuru adresine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birime ve süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
2-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3-Aslı veya onaylı sureti istenilen belgelerin tümünün veya herhangi birinin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya  onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
5-İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, hafızlık belgesi vb.)
başvurularına kanıtlayıcı belgeleri eklemeleri zorunludur.
6-İş Tecrübesi istenen ilanlarda SGK Hizmet dökümü sunulması gerekmektedir. 7-Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri

KADRO BİRİMİ

BAŞVURU YERİ VE ADRESİ

TELEFON
NUMARASI

ELEKTRONİK POSTA

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Batı Raman Kampüsü

4.882.173.996

besyo@batman.edu.tr

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Merkez Kampüs

0488 217 40 40

tbmy@batman.edu.tr

Kozluk Meslek Yüksekokulu

Kozluk Meslek Yüksekokulu / Kozluk MYO Kampüsü

4.882.173.860

kozlukmyo@batman.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Merkez Kampüs

0488 217 37 55

shmy@batman.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu / Batı Raman Kampüsü

0488 217 40 08

yabancidiller@batman.edu.tr

Rektörlük

Personel Daire Başkanlığı / Batı Raman Kampüsü Rektörlük
Binası

0488 217 40 97

personel@batman.edu.tr

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile Batman  Üniversitesi  Akademik  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterleri  Yönergesi  doğrultusunda  Profesör,  Doçent  ve  Doktor  Öğretim  Üyesi  alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi. (Adaylar başvurdukları anabilim dalını belirtecektir) 2- Özgeçmiş.
3- Öğrenim Belgeleri.
4- Yayın Listesi.
5- Hizmet Belgesi. (Batman Üniversitesinde görev yapanlar Personel Daire Başkanlığından, diğer kurumlarda görev yapanlar görev yaptıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır.)
6- Puanlama Şablonu. (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan EK-2 ve EK-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneğini dosyalarına ekleyeceklerdir.)
7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi. 8- Fotoğraf. (2 adet)
9- Bilimsel Çalışma ve Yayın Dosyası.

 

GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlan başvuru evraklarına https://batman.edu.tr/Birimler/personel/sayfalar/15691 web sayfasından ulaşılabilmektedir.
2-  Profesör  kadrosuna  başvuracak adaylar;  İlan  başvuru  dilekçesi,  başvuruda  istenen  belgeler  ve  bilimsel  çalışma  ve  yayınları  kapsayan,  1  (bir) takımı basılı olmak üzere 6 takım dijital (Flash Bellek) dosyayı, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı basılı olmak üzere 4 takım dijital (Flash Bellek) dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir.
3-  Yabancı  ülkelerden  alınan  mezuniyet  belgelerinin  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı  ve/veya  Üniversitelerarası  Kurul  tarafından  denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4-  Teslim  edilecek  belgelerden  e-Devlet  üzerinden  temin  edilen  ve  doğrulama  kodu  bulunan  belgeler  kabul  edilecek,  e-Devlet  üzerinden  temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.
5- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.
6- Başvuru yapan adayların evrakları iade edilmeyecek, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir. 7- Batman Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamada iptal etme hakkına sahiptir.

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.
2- Profesör  ve Doçent  kadrosuna başvuracak adaylar  Personel  Daire Başkanlığına,  Doktor  Öğretim Üyesi  kadrolarına başvuracak adaylar  ilanda belirtilen birimlere başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
3- Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

İLAN NO

BİRİM

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

1

MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MEKANİK

PROFESÖR

1

1

Makine  Mühendisliği  anabilim  dalında  doktora  yapmış  olmak.  Makine
Mühendisliği bilim alanında doçent ünvanı almış olup tabakalı kompozitlerin yorulma ve burkulma davranışları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2

MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MEKANİK

DOÇENT

1

1

İnşaat   Mühendisliği   anabilim   dalında   doktora   yapmış   olmak.   İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçent ünvanı almış olup yapı ve malzemeleri ile kompozit malzemeler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

3

MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR DONANIMI

DOÇENT

1

1

Elektrik-Elektronik   Mühendisliği   veya   Bilgisayar   Mühendisliği   anabilim dalında  doktora  yapmış  olmak.  Bilgisayar  Mühendisliği  bilim  alanında doçent  ünvanı  almış  olup  yapay  öğrenme konularında çalışmalar yapmış olmak.

4

MÜHENDİSLİK-
MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLER

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ

5

1

Spektral analiz ve bulut tabanlı uzaktan algılama ortamlarında uydu görüntü işleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT
İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT

PROFESÖR

1

1

Makro İktisat bilim alanında doçent ünvanı almış olup ekonomi güvenliği ve terörizmin ekonomik sonuçları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

6

FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ
UYGULAMALI SOSYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Sosyoloji alanında doçent  ünvanı  almış  olup  eğitim  sosyolojisi ve  okulda şiddet konusunda çalışmalar yapmış olmak.

7

FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

FİZİK
GENEL FİZİK

PROFESÖR

1

1

Fizik  alanında  doçent  ünvanı  almış  olup  sıvı  kristal  karışımlar  ve  metal matrisli kompozitler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

8

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH ORTAÇAĞ TARİHİ

PROFESÖR

1

1

Ortaçağ tarihi alanında doçent ünvanı almış olup 13. ve 16. yüzyıllar arası Mısır ve Suriye tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

9

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ
KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Sosyoloji  alanında  doçent  ünvanı  almış  olup  göçmen  sağlığı,  etno-dini
grupların   sağlık   inançları,   mobbing   ve   sağlık   yönetimi   sosyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

10

FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

MATEMATİK
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

DOÇENT

1

1

Matematik alanında doçent ünvanı almış olup cebir ve sayılar teorisi alanı
ile young diyagramları konularında çalışmalar yapmış olmak.

11

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK GEOMETRİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Matematik alanında doktora yapmış olup adjoint eğri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

12

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

TEMEL BİLİMLER TEMEL BİLİMLER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Klinik   Mikrobiyoloji   anabilim   dalında   doktora   yapmış   olup   fasioliazis tanısında  prokalsitonin  ve  C-reaktif  proteini  ile  campylobacter  enteritinde tanı testleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

13

DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER
AĞIZ,DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ

5

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak.

14

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

5

1

Restoratif  Diş  Tedavisi  alanında  uzmanlığını  almış  olup  farklı  kavite dezenfektanlarının  kompozit  bağlanma  dayanımı  etkisi  üzerine  çalışma
yapmış olmak.

15

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SİNEMA VE TELEVİZYON SİNEMA VE TELEVİZYON

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

5

1

Sinema  ve  Televizyon  alanında  doktora/sanatta  yeterlilik  yapmış  olup sinemada ışık ve dijital sinema alanında çalışmalar yapmış olmak.

16

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM REHBERLİĞİ
TURİZM REHBERLİĞİ

DOÇENT

2

1

Turizm alanında doçent ünvanı almış olup turizmde marka aşinalığı, turist
rehberi ve müze deneyimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

17

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DİN BİLİMLERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Eğitim programları ve öğretim alanında doktora yapmış olup Arapça veya herhangi bir yabancı dil öğretim programı değerlendirme çalışmaları yapmış olmak.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ